PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

1. Membres del patronat amb veu i vot

PRESIDENT
Sr. Antoni Vera Alemany, conseller d'Educació i Universitats.

VICEPRESIDENT
Sr. Sebastià Massanet Massanet, director general Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors.

SECRETÀRIA
Sra. Maria del Pilar Guasp Bergas, secretària general de la Conselleria d'Educació i Universitats.

Sr. Ismael Alonso Sánchez, director general de personal docent i centres concertats.
Sr. Antoni Miquel Planas San José, Assessor Tècnic.
Sra. Catalina Mir Ferrer, Secretària General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
Dra. Maria Magdalena Brotons Capó, Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta.

2. Membres del patronat amb veu i sense vot.
Sra. Catalina Parera Blanes, Advocada de l'Advocacia de la CAIB.
Sra. Antònia Roca Bellinfante, Consell Insular de Mallorca.

3. Poden participar en les sessions del Patronat, amb veu i sense vot, les persones següents, encara que no en siguin membres.
Sr. Rafel Brunet Guerrero, Dir. Gral. de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma.
Sra. Ángels De Haro Amer,  Gerent de la FESMAE.
Sr. Felipe Aguirre Quintero, director acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
Sra. Maria Teresa Villar Martínez, directora acadèmica de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.
Sr. Ricardo Duato Castillo, director acadèmic del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.