PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ LABORAL DE LA FESMAE-IB

18 de juliol de 2024
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) per la qual s'aprova l’adjudicació de llocs de feina de les places del torn lliure del professorat corresponent al Tribunal 1 (CSMIB) i Tribunal 2 (ESADIB) del procés selectiu del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de professors de la Fundació - PDF

11 de juliol de 2024
Llistat provisional d'aspirants que han superat l'exercici del procés d'estabilització per concurs oposició [FESMAE] - PDF

9 de juliol de 2024
Llistat definitiu de valoracions Tribunal 2 [ESADIB] - PDF

3 de juliol de 2024
Llistat definitiu de valoracions Tribunal 1 [CSMIB] - PDF

27 de juny de 2024
Procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques - CONVOCATÒRIA CONCURS PER OPOSICIÓ [PDF]

21 de juny de 2024
Llista provisional amb la baremació de les places del procés d'estabilització de l'ESADIB [PDF]
S’han baremat més places de les requerides després que el tribunal detectés que algunes autobaremacions, un cop revisades, havien resultat més baixes que la d’alguns altres aspirants que estaven en situació inferior. La puntuació total obtinguda per cada una de les persones aspirants és la que consta a la columna GTPOB-TR del llistat. Les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini les persones interessades poden sol·licitar veure l’expedient de valoració. Amb aquesta finalitat, les persones interessades en tenir vista de l’expedient podran fer-ho dia 28 de juny en horari de 09 a 12 hores al Conservatori Superior de Música i Dansa, a l’aula 24. Les al·legacions s’han de presentar al registre de la Fundació mitjançant un escrit adreçat al tribunal. Els aspirants que estiguin interessats en tenir vista de l’expedient ho hauran de comunicar prèviament al correu electrònic tribunal2@fesmae.com

19 de juny de 2024
Llista provisional amb la baremació de les places del procés d'estabilització del CSMIB [PDF]
S’han baremat més places de les requerides després que el tribunal detectés que algunes autobaremacions, un cop revisades, havien resultat més baixes que la d’alguns altres aspirants que estaven en situació inferior. La puntuació total obtinguda per cada una de les persones aspirants és la que consta a la columna GTPOB-TR del llistat. Les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini les persones interessades poden sol·licitar veure l’expedient de valoració. Amb aquesta finalitat, les persones interessades en tenir vista de l’expedient podran fer-ho dia 26 de juny en horari de 09 a 12 hores al Conservatori Superior de Música i Dansa, a l’aula 24. Les al·legacions s’han de presentar al registre de la Fundació mitjançant un escrit adreçat al tribunal.

5 de juny de 2024
Acta de la sessió del dia 5 de juny de 2O24 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per Concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (CSMIB) (tribunal1@fesmae.com) [PDF]

30 de maig de 2024
Resolució del conseller d’Educació i Universitats i president del patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears de modificació de la resolució mitjançant la qual es nomenem els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMA-IB) per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

14 de maig de 2024
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova l’Acord del Tribunal sobre el procés excepcional d'estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de PAS i nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu del concurs [PDF]

17 d'abril de 2024
Resolució del president de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) per la qual s'aproven les llistes informatives de l’ordre dels aspirants d’acord amb la puntºuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació i requeriment per a l’acreditació dels mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable, en els processos d'estabilització de la Fundació, (CSMIB) (Tribunal1@fesmae.com) [PDF] Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.

Resolució del president de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) per la qual s'aproven les llistes informatives de l’ordre dels aspirants d’acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d’autobaremació i requeriment per a l’acreditació dels mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable, en els processos d'estabilització de la Fundació, (ESADIB) (tribunal2@fesmae.com) [PDF] Per veure la llista amb més claredat, ja que hi ha nombroses columnes, es pot fer zoom amb el programa Adobe Acrobat.

02 de febrer de 2024
Annex a la llista publicada dia 02 de febrer de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (CSMIB) (Tribunal1@fesmae.com) [PDF]
Llistat amb la puntuació - CSMIB [PDF]

Annex a la llista publicada dia 02 de febrer de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) (Tribunal2@fesmae.com) [PDF]
Llistat amb la puntuació - ESADIB [PDF]

19 de gener de 2024
Acta de la sessió del dia 19 de gener de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) [PDF]

Acta de la sessió del dia 19 de gener de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (CSMIB) [PDF]


17 de gener de 2024
Acord del Tribunal per a la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de personal PAS [PDF]


02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS [PDF]


23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats [PDF]

18 d'octubre de 2023
Publicació de les llistes de les puntuacions provisionals aprovades pel Tribunal del procés excepcional d'estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de personal d'administració i serveis de la Fundació [PDF]

Oferta de places de professorat per al CSMIB


Palma, 6 d'octubre de 2023
 • Acta_Final_Didàctica_de_la_música_III_VI [PDF]
 • Acta_Final_Didàctica_de_la_Música_VII_VIII [PDF]
 • Acta_Final_Edició_de_documents_musicals [PDF]

Palma, 5 d'octubre de 2023
 • Llistat_Definitiva_admesos_Audiovisuals_i_Electroacústica [PDF]
 • Llistat_Definitiva_admesos_Didàctica_de_la_música_III_VI [PDF]
 • Llistat_Definitiva_admesos_Didàctica_de_la_Música_VII_VIII [PDF]
 • Llistat_Definitiva_admesos_Edició_de_documents_musicals [PDF]

Palma, 4 d'octubre de 2023
 • Llistat_admesos_Audiovisuals_i_Electroacústica [PDF]
 • Llistat_admesos_Didàctica_de_la_música_III_VI [PDF]
 • Llistat_admesos_Didàctica_de_la_Música_VII_VIII [PDF]
 • Llistat_admesos_Edició_de_documents_musicals [PDF]
Palma, 27 de setembre de 2023
 • Professor/a de Didàctica de la Música VII-VIII perfil de Didàctica Específica Instrument Conjunt Instrumental Aula - Profesor/a de Didáctica de la Música VII-VIII perfil de Didáctica Específica Instrumento Conjunto Instrumental Aula.
 • Professor/a d’Edició de Documents Musicals del Departament de Musicologia i Pedagogia - Profesor/a de Edición de Documentos Musicales del Departamento de Musicología y Pedagogía
 • Professor/a d’Audiovisuals i Electroacústica - Profesor/a de Audiovisuales y Electroacústica
 • Professor/a interí/na per lloc vacant de Didàctica de la Música III-VI (Perfil Didàctica General i Didàctica Del Llenguatge) - Profesor/a interino/a vacante de Didáctica de la Música III-VI (Perfil Didáctica General y Didáctica Del Lenguaje)
Enllaç a la publicació del SOIB [Enllaç]

Oferta de la plaça de professor/a de Veu i Música per a l'ESADIB


Palma, 2 d'octubre de 2023
Acta 1. Constitució de l'òrgan de selecció [PDF]
Acta Final [PDF]

Palma, 13 de setembre de 2023
Estarà actiu en la segona pàgina del SOIB fins les 00.00 del diumenge dia 17/09/2023 [Enllaç]

PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ LABORAL DE LA FESMAE-IB

Palma, 30 de maig de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB per la qual s'aprovem les llistes definitives de les persones admeses i excloses en als processos d'estabilització de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 5 de maig de 2023
Resolució del Conseller d'Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal d'administració i serveis de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d'Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d'Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs-oposició per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

Palma, 3 d'abril de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB pel qual s'aproven les llistes provisionals de les persones admeses i de les excloses en els processos d'estabilització de la FESMAE-IB [PDF]

COMISSIÓ TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'UNA PLAÇA D'OFICIAL PRIMERA

Palma, 10 de febrer de 2023
Diligència de la publicació de la puntuació de l'entrevista [PDF]
Puntuació de l'entrevista [PDF]

Palma, 7 de febrer de 2023
Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Acta de la reunió de la comissió tècnica [PDF]

Diligència de la publicació dels aspirants admesos-exclosos [PDF]
Llistat dels aspirants admesos-exclosos [PDF]

Diligència de la publicació del barem dels aspirants [PDF]
Llistat dels barem dels aspirants [PDF]

Oferta laboral Profesor/a de l'Àrea de Dicció i Expressió Oral

Palma, 20 de febrero de 2023
Acta 4 de validación y modificación de la puntuación de la persona candidata que ganó la sustitución temporal de la plaza de dicción catalana [PDF]
Palma, 9 de febrero de 2023
Acta final del procés selectiu amb la puntuació final [PDF]
Llista DEFINITIVA de persones admeses i d'excloses per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 8 de febrer de 2023
Llista PROVISIONAL d'admesos i d'exclosos per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 27 de gener de 2023
Criteris selectius per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [SOIB]

Publicació dels BOIBs per a l'Estabilització laboral

Palma, 27 de gener de 2023
Correcció de les errades advertides en la publicació de les bases específiques que regiran les convocatòries dels processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 3 de gener de 2023
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les IllesBalears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procésexcepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del Personald’Administració i Serveis (PAS) de la Fundació [PDF]

Formulari per a la inscripció: [Cognito]

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Moviment

Palma, 13 d'octubre de 2022
Acta final del procés de selecció per a la substitució del professor de Moviment [PDF]

Palma, 11 d'octubre de 2022
Llista dels admesos i exclosos del procés de selecció per la substitució del professor de Moviment [PDF]

Palma, 30 de setembre de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Anunci al SOIB

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Teoria Teatral i Lliteratura Dramàtica

Palma, 11 d'octubre de 2022
Resultat del procés selectiu de la convocatòria de Professorat de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica [PDF]

Palma, 4 d'octubre de 2022
Llistat dels/de les candidats/es que s'han presentat a la convocatòria de Professorat de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica [PDF]

Palma, 9 de setembre de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Anunci al SOIB

Programa del SOIB ”Qualificats Primera Experiència a les Administracions Públiques”

Palma, 5 de setembre de 2022
Publicació de programa finançat per la Unió Europea – Next Generation[PDF]

Oferta laboral Auxiliar Administratiu

Palma, 12 de setembre de 2022
Diligència de la publicació de l'acta del barem de les entrevistes [PDF]
Acta del barem de les entrevistes i puntuació final [PDF]

Palma, 8 de setembre de 2022
Acta de la Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Acta de la primera sessió de la comissió tècnica [PDF]

Acta del barem dels 6 primers candidats amb la puntuació més alta [PDF]

Palma, 19 de juliol de 2022
Criteris selectius per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu/a de la fundació per als estudis superiors de música i arts escèniques de les illes balears [PDF]

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica

Palma, 8 de setembre de 2022
Acta del barem i la validació dels candidats a la plaça de Teoria Teatral i Lliteratura Dramàtica [PDF]

Palma, 19 de juliol de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Enllaç SOIB

Oferta laboral Oficial Primera de Manteniment

Palma, 7 de juny de 2022
Diligència de la publicació de la puntuació de l'entrevista per al lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 3 de juny de 2022
Diligència de la publicació de la llista amb els barems dels candidats admesos per al lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 31 de maig de 2022
Diligència de la publicació de la llista amb les persones admeses i excloses pel lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 27 de maig de 2022
Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció per el lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 25 de març de 2022
Procés de selecció per al lloc de treball Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [BASES]
Publicació de l'oferta amb el nombre: 04 2022 001473 [Enllaç SOIB] El procés d'inscripció ha finalitzat el 31/03/2022

Oferta laboral Tècnic/a de Biblioteca

Palma, 31 de març de 2022
Barem final - Llistat definitiu del procés de selecció per el lloc de treball Tècnico/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 30 de març de 2022
Llistat definitiu del procés de selecció per el lloc de treball Tècnico/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 24 de març de 2022
Llistat provisional del procés de selecció per el lloc de treball Tècnic/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 17 de març de 2022
Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Palma, 9 de febrer de 2022
Procés de selecció per el lloc de treball Tècnic/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [BASES]
Publicació de l'oferta amb el nombre: 04 2022 000590 [Enllaç SOIB] - Finalitzada la inscripció al SOIB el 16 de febrer de 2022-->

Concurs per a la selecció provisonal de director del CSMIB:

Palma, 3 de setembre de 2021
Lista Provisional [PDF]
Lista Definitiva [PDF]

Convocatòria per a seleccionar professors interins per impartir les àrees de coneixement següents:

Palma, 9 de setembre de 2021
Procés de selecció de la plaça de professor d'e 'Interpretació per a l' 'ESADIB [PDF].
Procés de selecció de la plaça de Teoria Teatral per a l'ESADIB [PDF].
Es disposeen de 3 dies hàbils a partir de demà 10 de setembre per fer reclamacions. Les reclamacions han d’anar dirigides al Inspector Educatiu Miguel Ángel Tirado - matiradodie@gmail.com

Palma, 23 de juliol de 2021
Criteris selectius - Professor de l’àrea de teoria teatral [PDF]
Criteris selectius - Professor de l’àrea d’interpretació [PDF]

Anunci i bases de la convocatòria dels directors dels centres d'ensenyaments artístics superiors per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Palma, 23 de juliol de 2021
Llista provisional de pre-candidats admesos i exclosos del concurs per a la selecció provisional de director de l'ESADIB: [PDF]
Llista definitiva dels candidats admesos i exclosos del concurs per a la selecció provisional de director de l'ESADIB: [PDF]Palma, 22 de juliol de 2021
Nomenament dels membres del concurs per a la selecció de director provisional de l'ESADIB: [PDF]

Palma, 6 de juliol de 2021
Anunci i bases de la convocatòria: [PDF]Oferta laboral professor de l’especialitat de Saxòfon per a la FESMAE

Palma 13 de maig de 2021
Publicació de la diligència de l'acta de la prova d'interpretació de la plaça de professor de saxòfon: [PDF]
Acta de la prova d'interpretació [PDF]

Palma 16 d'abril de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el codi d'identificació RLT: L0245000D
Informació de l'oferta [AQUÍ]

Convocatòria Professorat Associat Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

Palma, 13 de maig de 2021
Diligència de la publicació de l'acta de les puntuacions de les entrevistes [PDF]
Acta de la puntuació de l'entrevista realitzada als candidats a la plaça d'oficial primera de manteniment [PDF]

Palma, 4 de maig de 2021
Extracte de la reunió de la comissió tècnica de selecció de personal laboral per a la plaça d'oficial primera de manteniment per a la fundació per als estudis superiors de música iarts escèniques de les illes balears (FESMAE-IB) [PDF]
Acta del barem dels candidats oficial primera de manteniment amb la puntuació màxima sense comptar amb l'entrevista segons l’òrgan de selecció de la Fundació per als esrudis superiors de música i arts escèniques de les Illes Balears [PDF]

Palma, 13 de gener de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el nombre d'oferta 04 2021 000055
Informació de l'oferta [AQUÍ]

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears[BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]
--> Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears [BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]

Annex 3 - Model per participar en la convocatòria de selecció de professors associats del CSMIB [PDF]
Annex 4 - Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat [PDF]
Annex 5 - Model de declaració de compatibilitat [PDF]


Nomenament de la comissió tècnica de selecció per a la convocatòria per a la selecció de professorat associat per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent del CSMIB [PDF]

ACTES RELATIUS A LA CONVOCATÒRIA PROFESSORAT ASSOCIAT 2018

Oferta laboral Oficial Primera per a la FESMAE

20180716 - Llistat definitiu de les persones admeses [PDF]

20180711 - Diligència errada an la publicació a la baremació a la plaça A19 [PDF]

20180709 - Llistat provisional de les persones admeses [PDF]
20180709 - Acta de les qualificacions de les Fases i nota final [PDF]
20180709 - Diligència de les Fases A57 a A64 [PDF]


20180705 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A19 [PDF]
20180705 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A19 [PDF]
20180705 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A16 [PDF]

20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A16 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de les places A11 | A12 | A10 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A15 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A14 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A14 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A15 [PDF]

20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A12 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A10 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A11 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Tribunal qualificador per a la Fase 2 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A04 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A04 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A18 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A20 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A03 [PDF]
20180703 - Diligència sobre una errada publicada de la plaça A15 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A03 [PDF]

20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A01 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A06 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A02 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A02 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A20 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A09 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A09 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A06 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A01 [PDF]
20180602 - Addenda 4 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A13 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A18 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A05 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A17 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A13 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A08 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A05 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A08 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A17 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A35 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de les places A34 | A36 [PDF]

20180629 - Diligència al llistat publicat el 28 de juny de 2018 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A31 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A37 | A38 | A39 | A40 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A54 | A55 [PDF]
20180629 - Addenda 3 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180628 - Qualificacions Fase 1 de les places A48 | A49 | A50 | A51 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 2 de les places A21 | A22 | A23 [PDF]
20180628 - Addenda 2 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180628 - Diligència al llistat publicat el 26 de juny de 2018 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A41 [PDF]
20180628 - Diligència Fase 1 de les places A21 | A22 | A23 | A27 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 1 de les places A21 | A22 | A23 | A27 [PDF]

20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | A62 | A63 | A64 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A42 | A43 | A44 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Addenda 1 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Addenda 3 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A45 | A47 | A52 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Ordre de participació per llinatge a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180626 - Llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180625 - Addenda 2 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180625 - Calendari, horaris, aules i tribunals de la convocatòria de les places de professorat associat [PDF] Actualitzat el 27 de juny de 2018

20180622 - Addenda 1 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180621 - Llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180620 - Convocatòria per a la Fase 1 de Professorat associat per al CMSIB [PDF]
20180620 - Acta de la Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció de Professorat Associat de la FESMAE-IB per al CSMIB [PDF]